Kalkulator dotacji

Narzędzie pomocnicze do planowania dofinansowania
dla wersji Programu „Czyste Powietrze” obowiązującej od 3 stycznia 2023 r.
Należy uzupełnić poprawnie pola zaznaczone na czerwono.
Przy braku wymiany źródła ciepła minimalna wysokość dotacji, o którą można się ubiegać to 3000,00 zł.

Poziom dofinansowania

Działalność gospodarcza

m2
m2
%

Likwidacja źródla ciepła

Koszty kwalifikowane

W celu obliczenia możliwej kwoty dotacji zaznacz elementy wchodzące w skład przedsięwzięcia.

Uwaga!

Poniżej należy podawać kwoty netto - podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym. W przypadku podania przez użytkownika kosztów brutto, rzeczywista wysokość dotacji będzie niższa, niż wyliczona za pomocą kalkulatora.

Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

Dokumentacja

Podsumowanie

Możliwa dotacja do kwoty:

bez kompleksowej termomodernizacji:
0,00 zł
z kompleksową termomodernizacją:
0,00 zł

Uwaga!

Dotację do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, będzie można otrzymać po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) Zostanie przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i zostanie złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;

2) Zostanie osiągnięty co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub

b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3) Zrealizowany zostanie w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.